نوشته فرخنده زهرا نادری در پیوند با “دیوار شهروندی”

براي ٣١ چهره موثر و معروف در ديوار شهروندي، كه در بخش هاي مختلف كاري نه تنها بصفت يك فرد موفق جامعه درخشيده اند بل بصفت شهروندان مسول احساس رسالت در رشته هاي كاري شان انگونه نمودند كه انگيزه زيستن، موفق شدن، تلاش و زحمت كشي را در دشوارترين مراحل روزگار به انسانهاي اين ديار به ارمغان اوردند، تبريك ميگويم!

اين اشخاص بصفت اولين چهره هاي شهروندي، تاريخ ارگ را رقم زده ديوار هاي كه با بي عدالتي، ظلم و استبداد قدرت جويي در اين قصر ها بلند گرديده اند، اولين بار توسط اين چهره ها و افكار شان بچالش كشيده شده و صفحه جديدي از تاريخ شهروندي بوسيله صدا و افكار اين چهره ها در بين قصر ها رقم خورد.

هر چنديكه اين اغاز است و اين ديوار همچو ديوار چين به درازي راه خود ادامه داده اما نه براي مفكوره برتري جويي شاهان بل استوار بر منطق شهروندي قصر ها را با افكار برابري، مساوات و عدالت جويي با چهره هاي زحمت كش و هدفمند اين ديار فتح خواهد نمود. ليك اين چهره ها افرادي اند كه اغاز گر و تهداب اين راه و انقلاب در ساختار ارگ گرديدند. اين رسالت ملي را بر دوش هر فرد تان تبريك گفته صداي تانرا براي افغانستان موفق و دموكرات رسا و رساتر خواهانيم.

سپاسگزارم از جلالتماب رئيس جمهور كه در بين كاخ ها خود همچو شهروند زحمت كش براي رشد ملت و مردم ما با بالاترين معيار هاي قرن، شب و روز زحمت كشيده براي اينده بهتر اين كشور ميكوشد. در اولين پيشنهاد شش ماه قبل جلالتماب رئيس جمهور انقدر به ساده گي و مفكوره باز از اين ابتكار حمايت نمود كه چالش شش ماه اصلا مفهومي نداشت. من بنابر تجربه كاري ده ساله كه در افغانستان و ٧ ساله كه در سياست ملي كشور دارم برايم خيلي روشن است كه اين اقدام بدون حمايت و بينيش باز رئيس جمهور امكان نداشت كه جامعه عمل بپوشد. پس انانيكه با عملكرد هاي كوچك و ديد تنگ شان در دولت و يا حكومت رئيس جمهور را تنگ نظر بمردم معرفي مينمايد در حقيقت نه تنها از ديد من بل بنابر دليل ايجاد و افتتاح ديوار شهروندي، مشكل در چشم و ذهن ان افراد است نه در بينيش رئيس جمهور.

همچنان ميخواهم ياداور شوم كه از زحمات تيم مشاوريت خيلي ها خرسند و ممنونم. اعضاي تيم و همكارانم روز ها بعد از ختم رسميات در دفتر همرايم نشستند و با حس ملي و تيمي زحمات زيادي را متقبل گرديده سهم ارزنده را براي پيشكش نمودن اين چهره ها ادا نمودند.

در اخير قابل تذكر ميدانم كه عموما سياسون افراد پاپوليست و سو استفاده گر ناميده ميشوند اما ما عزت، مقام شهروندي و زحمات اين چهره هاي موفق را با كمال و انتهايي امانت داري و با احترام ازادي هاي فردي و جمعي شان نه تنها در روي ديوار شهروندي اورديم بل براي حفظ ارزش ها، هويت، مسلك و حتي افكار منتقدانه شان ارگ را مسول ناميديم. بدين دليل خيلي بجا خواهد بود تا انانيكه در سرزمين مدنيت بسر ميبرند از پاپلوستي بودن دست كشيده و از پخش نمودن شعار هاي سياسي بخاطر حفظ سنگيني و مقام والاي شهروندي شان بپرهيزند.

فرخنده

Leave a Reply