فرخنده زهرا نادری: “با حفظ مفکوره فردگرایی بسوي ملی گرایی حرکت کنیم”

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد در سیمینار عملی ” فن بیان و افکار عامه” در موسسه تحصیلات عالی جهان نور، از جوانان می خواهد با حفظ مفکوره فردگرایی به سوی ملی گرایی بسیج شوند.

به گفته بانو نادری، بسیاری مسایل رنگ و بوی قومی گرفته است و این مسایل قومی، نفرت قومی را در میان مردم اقوام مختلف شدت می بخشد.

بانو نادری تاکید می ورزد، قومی ساختن هر مساله منصفانه نیست و باید میان خوب و بد تفکیک گردد.

بانو نادری در پیوند با انتقاد برخی از جوان های حاضر در این سیمنیار، گفت که اگر مشکلی در این برنامه ها وجود دارد، شرکت کنندگان و یا علاقه مندان این برنامه باید راه حل برای بهبود برنامه پینشهاد کنند. اما به باور بانو نادری “اگر یک سره این چنین برنامه ها با دیدگاه منفی استقبال گردد، آنگاه دیدگاه شهروندی تضعیف خواهد شد و این مساله در دراز مدت بستر را به دیدگاه ها و تفکرات دیکتاتوری فراهم خواهد کرد.”

به گفته بانو نادری، شخص رییس جهمور دیدگاه واضح دموکراتیک دارد و برای همین از ابتکار مناظره ” ارگ و شهروند” که با ابتکار فرخنده زهرا نادري از طريق دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور ملل متحد راه اندازی گردیده است، سخت حمایت می کند.

در این برنامه، آقای مسلم شیرزاد، رییس موسسه تحصیلات عالی جهان نور پیرامون ویژگی های سخنران خوب صحبت کرد و صبوری، داشتن معلومات کافی و تسلط داشتن بر موضوع را از ویژه گی های یک سخنران موفق عنوان کرد.

در این برنامه همچنان بانو نادری و آقای شیرزاد به انتقادها، پیشنهادات و پرسش های حاضران پیرامون فن بیان و افکار عامه پاسخ ارایه کردند.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply