بيانيه فرخنده زهرا نادري در سمپوزيم ملي جوانان- نظر سنجي در مورد SDG

جلالتماب خانم اول، خانم ها و اقايان گرانقدر،

اجازه دهيد اول به روح پاك شهداي اخير ما در كابل، قندهار و هلمند دعا نموده از خداوند متعال بهشت برين براي شهدا، صبر جميل براعضاي فاميل شان و شفاي عاجل بر زخميان ما استدعا بدارم.

بجا ميدانم كه از كشور هاي دوست كه در چنين آزمون و بحران بزرگ امنيتي نه تنها در در سطح افغانستان بل جهاني در پهلوي دولت و ملت افغانستان جهت حفظ ارزش هاي مشترك انساني و ديني شان ايستاده اند سپاسگزاري نمايم.

البته اين شركاي ما نه تنها در سطع سرمايه گذاري پولي و مالي جهت برنامه هاي انكشافي ما همكاري سخاوتمندانه نموده بل درسنگر مبارزه براي ارزش هاي انساني عليه دهشت افگنان و تروريستان نيز به بهاي خون شان به اوردن صلح در منطقه و جهان همراه ما همگام استند. در چنين ماتم هاي مشترك ارتباطات افغانستان با دوستانش اخصا اينجا امارات قويتر ميگردد زيرا افراط گرايي نه دين ميشناسد و نه انسانيت و انانيكه بر هر دو معقتد اند يكجا ميتوانند به موفقيت هاي بزرگ دست يابند.

با تمام چالش هاي پيشرو، خرسندم كه بعد از چنين حادثات افسرده در كشورم نيروي جوان ما علم بردار تعهد و مبارزه عليه دهشت افگني و خردستيزي گرديده با برنامه هاي ملي كه با معيار هاي جهاني اند افغانستان را بسوي بحث هاي سازنده جدي ميكشانند. اري تطبيق اهداف انكشافي پايدار يكي از راه هاي حل حقيقي بحران امنيتي در جهان و اخصا در افغانستان شمرده ميشود.

يك نقل از سياستمدار و فعال مدني امريكايي jesse Jackson ‏ برايم خيلي با اهميت در اين بحث ميباشد و آن اينكه:

” من در یک زاغه متولد شدم اما زاغه در من متولد نشده بود.”

اري خانم ها و اقايان گرانقدر،

اهداف انكشافي پايدار، ثروت هاي دروني انساني را در زاغه هاي جهان ما هدف ميگيرد تا باشد كه اين زاغه ها كه در حقيقت نتيجه بي تفاوتي هاي نسل بشراست با حركات جمعي ما حس مسوليت گيري را بخود گرفته تبعيض و نابرابري ها را بُعد مسوليت پذيري انساني بخشد.

امروز من در مورد SDG17 (اهداف انكشافي پايدار) صحبت مينمايم.

‏SDG17  كه در رابطه به شراكت در سطح ملي و بين المللي ميباشدبخش هاي همچو اقتصاد، تكنالوژي، ظرفيت سازي، تجارت و موارد سيستماتيك را ابعاد مختلف مشاركت ميداند. اميدوارم كه جوانان و زنان اين ديار مشاركين قويي ملي در اين برنامه ها باشند.

پلان بودجويي SDG كه فعلا ساخته شده است در بخش تطبيق SDG 17 وزارت ماليه، وزارت تجارت و صنايع، وزارت مخابرات و تكنالوژي، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و اداره مركزي احصايه، مسوليت دارند .

اينجا هماهنگي قوي در بعد ملي و بين المملي براي موفق شدن SDG بصورت عموم و اخصا SDG17 كه موضوع مشاركت ملي و بين المللي را با خود دارد اساسي پنداشته ميشود.

امروز ٢٦ نهاد ملل متحد در افغانستان حضور دارند كه براي نتيجه قناعت بخش كاري اولا هماهنگي در بين اين نهاد هاي ملل متحد خيلي ضروري و حتمي پنداشته ميشود.

در ضمن در بُعد ملي ٢٥ وزارت خانه با نهاد هاي مستقل كه در تطبيق پلان SDG بنوع از اشكال ميتوانند دخيل باشند جداً نيازمند هماهنگي، در بين اين نهاد هاي ملي نيز ميباشد.

لذا جهت بدست اوردن نتيجه مطلوب، ما ضرورت به ميكانيزم هاي هماهنگي بطور مسلكي در سطع نهاد هاي ملي و بين المللي ميباشيم تا مسوليت ها نه تنها روشن و مشخص در نزد اشخاص ذيدخل بل در مقابل ملت افغانستان و جهان گردد.

12 Jan 2017

Leave a Reply