ملاقات با تیم کشوری ملل متحد (UNCT)

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، تیم افغان را با تیم کشوری ملل متحد معرفی کرد و از خانم ناهید سهرابی و آقای خالد پاینده از وزارت مالیه درخواست نمود که “چارچوب ملی انکشاف صلح افغانستان” را به تیم کشوری ملل متحد پیشکش نمایند. بعد از معرفی ” چارچوب کمک به انکشاف ملل متحد”، ‌تیم کشوری ملل متحد در باره پیشرفت و انکشاف برنامه “چارچوب ملی انکشاف صلح افغانستان” پرسش هایی را پرسید.

پس از آن، بانو نادری از تیم کشوری ملل متحد پرسید:

” از آنجا که بررسی اوسط سال “چارچوب کمک به انکشاف ملل متحد” در جریان است، ما از نمایندگی های ملل متحد در افغانستان می خواهیم که “برنامه ملی انکشاف صلح افغانستان” را در “چارچوب کمک به انکشاف ملل متحد” بازتاب بدهد؛ زیرا، در ” چارچوب کمک به انکشاف ملل متحد” هنوز اولویت های ملی دولت افغانستان بازتاب نیافته است.”

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply