دیدار با ریيس اقتصادي وزارت خارجه و ریيس كانفرانس‌هاي بين المللی این وزارت

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور ملل متحد به روز یک شنبه 30 جولای 2017 با آقايان حسن سروش ریيس اقتصادي وزارت خارجه، محمد حنيف احمدزي ریيس كانفرانسهاي بين المللی این وزارت دیدار و گفتگو کرد.

در جريان نشست جهت بهبود بخشيدن همكاري ها و روي مفكوره ملل متحد واحد (One UN)، تعهدات افغانستان و جامعه جهاني، همچنين در خصوص ميكانيزم هاي حساب دهي متقابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قابل یادآوری است كه رياست اقتصادي وزارت خارجه در كميته كاري كه تحت رهبري مشاوريت ارشد رياست جمهوري در امور ملل متحد با ادارات زيربط جهت بهبود امور و مؤثريت كاري جديداً تأسيس گرديده است، اشتراك مينمايند.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply