رمضان، ماه مهمانی خدا مبارک!

رمضان برترين ماه سال است. خداوند (ج) اين ماه را بر همه ماه ها برتري داده و قرآن كريم را در آن نازل نموده است. برتري اين ماه مبارك بر درك كردن، احساس نمودن، خدمت كردن، زحمت كشيدن يعني فرصت دادن براي بهتر شدن ذريعه چشيدن گرسنگي و تشنگي است.
در كُل در عقايد اسلامی همه انسانها برابر خوانده شده اند، مگر اعمال و حركات شان كه ايشان را در نزد خداوند خوب و بد تعريف ميكند. اما نميدانم در اجتماع ما چرا اين قدر ارتباطات بيشتر از ظرفيت و جوهر فردي اشخاص ارزش دارد؟

رمضان ماه معنويت است، نه تظاهر! ماه عبادت و غور كردن بر انسان بودن ماست؛ در غير آن خداوند  نيازمند عبادت بنده گانش نيست!

تا به حال من به تحقيقات و يا آماري دست نيافته ام كه حركات مردم ما را قبل از ماه مبارك رمضان، در آغاز و ختم آن مورد مطالعه قرار دهد تا بدانيم در اين ماه مبارك كه رسما در تقويم ملت و دولت ما شناخته شده است بطور ملت مسلمان ما چه تاثيرات مثبت را در اين ماه در زنده گي اجتماعي، فرهنگي و سياسي خود مياوريم؟ ماه مبارك رمضان بهترين ماه است كه عليه فساد مبارزه گردد. اما باز هم آماري وجود ندارد كه تاثيرات مسلمانان مسئول در اين ماه مبارك در رابطه به مبارزه عليه فساد چه بوده است؟

اميدوارم ماه مبارك رمضان از پرده تظاهر بيرون گرديده، وسعت زاوياي مختلف آن در جامعه ما علمي و منطقي بخود ريشه دواند تا براي خود سازي و مسلمان بودن بهتر با هم يكجا عليه فساد جهاد نموده، هم خود و هم دين ما را از اين بحران زماني نجات دهيم:

رمضان كريم!

فرخنده

Leave a Reply