مصاحبه خانم نادری با زکیه کهزاد

خانم زهرا نادری  قبل از این که داخل پارلمان شود در یک مصاحبه تلویزیونی در رابطه به موضوع عدم موجودیت یک زن در ستره محكمه گفتگو نمود.

Leave a Reply