فریاد زنان در روند صلح باید شنیده شود

db14089320517c7

فرخنده زهرا نادری یک سیاست گرای افغان است. وکیل زن بودن در یک محیط مردانه کاری است دشوار. با وجود دل بسته گی های فراوان زنان و بسیاری از مردان افغان در کار شریک ساختن زنان در روند های تصمیم گیرینده، تبعیض های در برابر زنان صورت می گیرد که این تبعیض ها با مفکوره های دینی، فرهنگی و عنعنوی توجیه می گردند.

فرخنده زهرا نادری، به عنوان یک سیاست گرا به زنان جوان و بانوان خانه نیز توجه کرده است. او به بانوان جوانان و بانوان خانه نشان داده است که آنان چگونه در زنده گی اجتماعی سهیم می توانند شوند و زمینه های حقوقی را فراهم کرده است که این قشر ها را در رسیدن به این اهداف و محافظت شان کمک می کند.

ولی، فرخنده زهرا نادری خاموشی بسیاری از زنان را بیگانه بودن آنان با زبان سیاست و حقوق می داند.

گسترش نقش زنان در افغانستان و شنیدن صدای زنان افغان در روند صلح بسیار مهم است.

هم چنان نقش زنان به عنوان پیام آوران صلح باید به رسمیت شناخته شود و تصویر این که زن افغان قربانی جنگ ها است، باید دو باره بازسازی گردد.

بانو فرخنده زهرا نادری می گوید که  :”  مردان در افغانستان درک نکرده اند که بانوان  در واقع نیرو و توانایی این را دارد که روند صلح را گسترش بدهند.

بانو فرخنده زهرا نادری که در سال 2012 میلادی به عنوان الگوی صلح شبکۀ جهانی صلح برگزیده شده است، بر اهمیت توجه شدن به نقش رهبری زنان در ساختن صلح، سخت باور مند است.

بانو نادری می افزاید که :” جایزۀ شبکۀ صلح تلاش های تمامی بازی گرانِ را که یک جا با هم برای نیرومند ساختن نقش زنان در صلح و امنیت کار می کنند به رسمیت می شناسد. این یک نوع پیکار برای تقویت صلح برای زنان و با زنان است.”

 فرا تر از 2014

در ماۀ اپریل سال 2014 میلادی انتخابات ریاست جهموری در افغانستان برگزار می شود و چالش های امنیتی به علت برنامۀ خروج سربازان خارجی از افغانستان رو به افزایش است.

در این مقطع زمانی، فعالیت های شبکۀ جهانی صلح را برای تقویت نقش رهبری زنان خیلی مهم می پندارد. او آرزو دارد که این کار در عوض به تشویق زنان برای سهم گیری در روند های صلح بیانجامد.

فرخنده زهرا نادری اشاره کرده است که شماری از مردان نگرانی های شان از بد تر شدن وضعیت زنان در سال های پسا دو هزار و چهارده ابراز کرده اند که بدتر شدن این وضع به خانه نشینی زنان افغان خواهد انجامید.

او تلاش های اخیر شماری از کسانی را که در تلاش ناتوان ساختن قانون منع خشونت در برابر زنان است، نمونه های از تلاش سیاست مداران برای وضع سخت گیری های بیشتر بر زنان می دانند.

بانو نادری می افزاید که  :” اکنون زمانِ خیلی مهمی است که زنان افغان بیشتر تلاش ورزند تا تغییراتی را که برای صلح نیاز است، به بار بیاورند.”

برگردان: قیام نوری

Leave a Reply