دموکراسی واقعی بدون یک اپوزیسیون نیرومند امکان پذیر نیست؛ روز جهانی دموکراسی

IPU LOGO - FZNجنوا، 12 سپتمبر – 2013

اتحادیه بین-پارلمانی ( IPU) به پیش باز از روز جهانی دموکراسی در روز پانزدهم سپتمبر سال 2013 میلادی، می گوید، کشور های جهان اکثرا به جای پذیرفتن اپوزیسیون سیاسی که نشانۀ یک دموکراسی طبیعی و سالم هست، در صدد خفه نمودن آن  ها می باشد.

چه از راه احزاب سیاسی، ائتلاف های مردمی  و دیگر وسایل، یک اپوزیسیون فعال تهداب اساسی یک دموکراسی واقعی بوده، در جامعه آزادی بیان و اظهار نظر  را حمایت می نمایند.

به هر حال، اتحادیه بین- پارلمانی، اصرار می نماید که اکثراَ این گونه رفتار ها از جامعه حکومت ها، به حیث یک تهدید در برابر دموکراسی تلقی گردیده و اکثرا با نتایج خشونت بار و تأسف آور همراه می باشد.

به گفتۀ عبدلواحد رادی، رییس اتحادیه بین پارلمانی، خشونت های وحشت ناک و نا به سامانی ها، در مصر و سوریه و اعتراضات گسترده در بخش های گوناگون جهان، نشانۀ آن است که هر گاه، افراد از حق تصمیم گیری سیاسی محروم و صدای سیاسی آن ها پامال گردد، چنین حادثه ها رخ خواهند داد:” صلح بر بنیاد هم دیگر پذیری، پیوسته گی، و دموکراسی برقرار گردیده و این موارد با هم دیگر به گونۀ نا گسستنی پیوند دارند. طوری که وجود یکی، بدون یکی امکان پذیر نیست.”

با در نظر داشت روز جهانی دموکراسی که اِم سال روی موضوع ( مستحکم سازی صدا ها برای دموکراسی) بحث می نماید، اتحادیه بین پارلمانی بر ضرورت فوری حفاظت از آزادی بیان و تشویق نمودن سهم گیری سیاسی از تمام بخش های جامعه تأکید دارد.

آقای رادی می افزاید که سیاست بر بیناد هم دیگر پذیری و احترام سالم به تفاوت های فردی راه حل مناسب برای بسیاری از منزاعات و بحران های که جهان اِم روز به آن دچار است، می باشد.

به عنوان یک گام مهم، اتحادیه بین پارلمانی، بر حکومت ها، تأکید می ورزد تا بدون در نظرداشت وابسته گی های سیاسی در قبال حفاظت از اعضای پارلمان در جریان کار رسمی شان به صورت واقع بینانه تعهد نمایند. در تمام جهان، تعداد زیادی از اعضای پارلمان ها برای دفاع از حقوق خود و یا مؤکلان خویش و بخاطر تفاوت میان عقاید سیاسی و ابراز نظر های شان هدف قرار گرفته، تهدید و در مواردی کشته می شوند.

به صورت اوسط، هر سال، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بین پارلمانی، برای اعضای پارلمان ها برای نزدیک به 300 پروندۀ اعضای پارلمان ها در بیشتر از 40 کشور جهان کار می نماید که زنده گی و معیشت شان تهدید شده است.

بیشتر از 75 در صد از اعضای پارلمان ها از جملۀ اپوزیسیون رسمی می باشد.

در سال 2012 بیشتر از 13 درصد پروند های که کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بین پارلمانی، روی آن  کار می نمود، شامل کشته شدن اعضای پارلمان ها و 48 در صد دیگر بازداشت و قید های بی مورد آن ها را شامل می شود.

سازمان اتحادیه بین-پارلمانی هم چنان بر اهمیت و احترام بر برگزاری اجتماعات عام برای همه تأکید می کند.

با وجود بی میلی عمومی به رأی دهی در سراسر جهان، بیداری مردم و آگاهی آن ها از بازی ها و وضعیت سیاسی، ناراضیتی آن ها از اثر های بحران اقتصادی و یا به طور ساده خروج آن ها از روند ها و تصمیم گیری های سیاسی باعث گردیده است تا شماری زیادی از مردم در بخش های مختلف جهان روی به خیابان ها آورده و دست به اعتراضات بزنند.

در حالی که شاید رو به رو شدن با چنین اعتراض ها برای رهبری سیاسی یک کشور، دشوار باشد؛ اما این یک واکنش قانونی از احساسات مردم در قبال هر نوع مسایل می باشد.

آقای رادی می گوید :” خارج از صندوق رأی، شاید این تنها راه برای یک رأی دهنده باشد که صدایش شنیده شود.”

اتباع تمام جهان باید متیقن گردد که آن ها می توانند به صورت آزادانه  اجتماعات خویش را بدون ترس از تلافی و خشونت برگزار نموده و از تمام کار کرد های دولت پرسش و ابراز نظر نمایند. چرا که باور آن ها بر دموکراسی به همین امر نهفته می باشد.

برگردان: گروه پارلمانی فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان افغانستان

Leave a Reply