گفت و شنودِ مجلۀ میرمن با فرخنده زهرا نادری

16(10)فرخنده زهرا نادری، بانوی جوان و سیاست گرا، از بانوانی است که موجودیتش به حیث وکیل کارا و مدبر، مایۀ افتخار هر فرد افغان است.

وی در کوتاه ترین زمان ممکن در بخش سیاست به پیروزی های بزرگی دست یافت. گفت و گویی با وی انجام داده ایم که پیش کش خواننده گان قرار می گیرند.

مجلۀ میرمن: در این اواخر، عضویت کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین پارلمانی  را به دست آوردید؛ چگونه به این پیروزی رسیدید؟

فرخنده زهرا نادری: با تشکر از شما… به نماینده گی از افغانستان در انتخابات کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین-پارلمانی نام زد بودم که با گرفتن بیشترین آراء توانستم برندۀ این کرسی شوم.

در این انتخابات که با رقیبان نیرومندی از استرالیا و ایران رو به رو بودم، خوش بختانه توانستم با گرفتن 28 رأی مثبت، عضویت این کمیته را مهم و پُر مسؤولیت را به دست آورم. به دست آوردن عضویت کمیتۀ دموکراسی و حقوق بشر اتحادیۀ بین-پارلمانی برای افغانستان، کاری ساده یی نبود. کشور های استرالیا و ایران برای به دست آوردن عضویت در این اتحادیه تلاش های فراوانی را انجام داده بودند و از پیش نیز آماده گی داشتند. فٌرصت پیروزی استرالیا بیشتر بود؛ اما با این همه چالش ها ، افغانستان در چنین انتخابات بین المللی، توانست با بیشترین رأی عضویت کمیتۀ حقوق بشر و دموکراسی را به دست آورد. این یک دست آورد با ارزش برای افغانستان است.

اما، حضور من در نشست اتحادیه بین-پارلمانی، نخستین بود. هم واره، احساس و تلاشم این است که، در هر نشستی که شرکت می کنم، باید صدای افغانستان را بُلند نمایم؛ زیرا این مسؤولیت هر فرد افغانستان است. هنگامی که به نماینده گی از افغانستان، شامل روندی می شویم، باید دادخواهی نماییم و از موقف افغانستان دفاع باید کرد. وقتی در اتحادیۀ بین-پارلمانی داخل شدیم؛ دریافتم که افغانستان در  هیچ یک از کمیتۀ این اتحادیه عضو نیست. در اکوادور با بخش سکرتریت صحبت کردم که برای به دست آوردن یک کرسی در یکی از کمیته  های این اتحادیه، چه باید کرد؟

مسؤولان این اتحادیه به من گفتند که، در بخش گروه PCFC که بخش کاری افغانستان است، شامل شوم. از این رو، به نماینده گی از افغانستان ثبت نام کردم و با علاقه مندی زیاد برای افغانستان دادخواهی کردم.

در این رقابت، موضوعی که برای ما خیلی مهم بود، جدیت و تصمیم قاطع نسبت به این آزمون بزرگ بود. با تمام توان تلاش کردیم که افغانستان وارد مرحلۀ تازه ی از زنده گی جدید گردد.  از این رو، در هر میزی که بحث روی انتخابات می شد، نمایندۀ افغانستان با درایت تمام در برابر هر بحث، نظر خود را مطرح می کرد و باورمندی ما این بود که اگر خداوند بخواهد، حتما برنده می شویم.

مجلۀ میرمن: توانایی و ظرفیت های زنان افغان را در سه دهۀ پسین چه طوری ارزیابی می کنید؟

فرخنده زهرا نادری: توانایی های زنان افغان در مقایسه با گذشته به مراتب رُشد نموده است. هر چند که زنان  با مشکلات فراوان اجتماعی، سیاسی و … رو به رو هست. با این وجود، وضعیت زنان در مقایسه با گذشته ها در حال پیش رفت است. ولی برای این که زنان در جامعۀ سنتی افغانستان جای گاه بُلند تری دریافت نمایند، باید به مبارزات شانبه گونۀ جدی ادامه بدهند.

به باور من، هر گاه برای زنان افغان زمینۀ فرا گیری علم و دانش فراهم شود، توسط می توانند دریچۀ کوچک چادری را به یک قدرت جهانی مبدل سازد. زیرا که تجربۀ سه دهۀ پسین ثابت ساخته است که زن افغان اگر در داخل چادری بوده و یا بیرون رفتن از خانه برایش ممنوع بوده و یا در چاردیواری منزل مشغول کار های خانه بوده است؛ باز هم درک عالی داشته و به آموزش و پرورش کودکانش توجه نموده و داشته های علمی خود را نیز گسترش داده و در رقابت های بزرگ سهم فعال گرفته است.

مجلۀ میرمن: چرا، زنان آگاه و دانسته هنوز هم انگشت شما هستند؟

فرخنده زهرا نادری: در سطوح مختلف علت های بی شماری وجود دارند. نخست این که به زنان شانس کم داده می شود و برای کسانی که فُرصت ها و زمینه های رُشد فراهم می شود، به مراتب مسؤولیت های بزرگ تری دارند. بنابرین، به تمام امور به شکل اساسی رسیده گی نمی شود. باید زمینه سازی کنیم و زنان در صحبت خود باید موضوع زنانه بودن را فراموش نکنند، تا این که مفکورۀ زن ستیزی از میان برداشته شود. و برای زنان که در جامعه حضور ندارند، زمینه ها فراهم گردند. باید برای زنان و مردان در جامعه فرصت های مساوری و یک سان فراهم شود و به زنان به دیدۀ حقارت دیده نشود.

گزارش گر: فاطمۀ نعیمی – مجلۀ میرمن

بازنویسی و ویرایش: قیام نوری

Leave a Reply